پژوهشکده تحقیق در عملیات بهین کارا پژوه

تماس با پژوهشکده بهین کارا پژوه

با افتخار به نیاز های شما در خصوص محصولات و خدمات پاسخ گو خواهیم بود. لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس فرمایید.

موسسه بین المللی تحقیق در عملیات بهین کارا پژوه
مدیر مؤسسه: دکتر محمدرضا علیرضائی

  • نشانی: تهران

  • تلفن: 22889310 فاکس: 22889310