پژوهشکده تحقیق در عملیات بهین کارا پژوه

حل کننده برنامه ریزی خطی(LPS)

test test test test test test

تماس با پژوهشکده بهین کارا پژوه

با افتخار به نیاز های شما در خصوص محصولات و خدمات پاسخ گو خواهیم بود. لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس فرمایید.

موسسه بین المللی تحقیق در عملیات بهین کارا پژوه
مدیر مؤسسه: دکتر محمدرضا علیرضائی

  • نشانی: تهران

  • تلفن: 22889310 فاکس: 22889310